Όροι Χρήσης

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας και της Χρήσης της, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα διάταξη πνευματικών δικαιωμάτων και το δίκαιο.

Περιορισμοί χρήσης της ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας
Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από το Photo Kakitsis
Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.
Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση του Photo Kakitsis.

Άδεια χρήσης
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη Συναίνεση του Photo Kakitsis. Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.
   
Δήλωση αποποίησης
Το υλικό στην ιστοσελίδα Photokakitsis.gr παρέχονται “ως έχουν”. Το Photokakitsis.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το Photokakitsis.gr δεν εγγυάται ή δεν κάνει οποιεσδήποτε αναπαραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο ή άλλως που σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή σε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό στην ιστοσελίδα.

Περιορισμοί
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το Photokakitsis.gr ή οι προμηθευτές του να ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα Photokakitsis.gr, ακόμη και αν το Photokakitsis.gr ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Photokakitsis.gr έχει ενημερωθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημίες, οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για τέτοιο υλικό ή σε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα.

Αναθεωρήσεις και Διορθώσεις
Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα Photokakitsis.gr θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά (ορθογραφικά, γραμματικά) ή φωτογραφικά λάθη. Το Photokakitsis.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από το υλικό στην ιστοσελίδα του είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχων. Το Photokakitsis.gr μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το Photokakitsis.gr, ωστόσο, δεν έχει καμία δέσμευση να ενημερώνει το υλικό.

Σύνδεσμοι
Το Photokakitsis.gr δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το δικτυακό του τόπο και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από τον Photokakitsis.gr του ιστοτόπου. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστοτόπου είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση του Photo Kakitsis. Το Photo Kakitsis δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Το Photo Kakitsis δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας. Το Photokakitsis.gr δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το δικτυακό του τόπο και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας.
Το Photokakitsis.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Λοιποί Οροι
Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια Χίου.
Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Photo Kakitsis τηλ. +(30) 22711 01098, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.